REGULAMIN SERWISU GoRODO.pl

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://www.gorodo.pl (dalej jako: „GoRODO”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

GoRODO jest aplikacją, który umożliwia przeprowadzenie audytu przedsiębiorstwa pod względem zgodności z dyrektywą o ochronie danych osobowych (RODO). Serwis umożliwia także rejestrację i zarządzanie Naruszeniami i Żądaniami.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z GoRODO, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie odpowiedzialności GoRODO.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.
Zespół GoRODO.pl

1) O NAS

Właścicielem GoRODO.pl jest spółka BEUSABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni (adres siedziby i adres do doręczeń: al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000768216; Sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ W Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 zł.; NIP: 9571112889; REGON: 3823842720 oraz adres poczty elektronicznej: pomoc@gorodo.pl (dalej jako: „Usługodawca”).

2) DEFINICJE

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, APLIKACJA GoRODO.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi http://gorodo.pl.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zgodnie z Regulaminem.

USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Aplikacji GoRODO.pl, w tym zawierająca lub zamierzająca zawrzeć umowę sprzedaży Pakietu.

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA - firma której dane, Usługobiorca wprowadził do Aplikacji GoRODO.pl i dla której zamierza przeprowadzić lub przeprowadził audyt oraz zamierza zgromadzić lub zgromadził Naruszenia i Żądania.

USŁUGODAWCA – spółka BEUSABLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni (adres siedziby i adres do doręczeń: al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000768216; Sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ W Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 zł.; NIP: 9571112889; REGON: 3823842720 oraz adres poczty elektronicznej: pomoc@gorodo.pl.

RODO - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych uzupełnione przez wykładnie i regulacje kraju, miejsca prowadzenia Jednostki organizacyjnej.

PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)

CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych, dostępny na stronie Serwisu Internetowego w zakładce „Cennik”.

KONTO, PROFIL – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, stanowiąca zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym. Konto umożliwia również korzystanie z innych Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie, w przypadku których został wskazanych wymóg uprzedniego utworzenia Konta.

PAKIET – usługa umożliwiająca korzystanie z systemu GoRodo.pl w celu przeprowadzenia i archiwizacji audytów, naruszeń i żądań.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z GoRODO.PL

1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

4) USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:

3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronie Serwisu Internetowego.

4. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

5) KONTO (PROFIL)

1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie.

2. Za pośrednictwem Konta możliwy jest zakup Pakietów, które umożliwiają dostęp do aplikacji zarządzania ochroną danych osobowych.

3. Utworzenie i korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie na link potwierdzający, wysłany na wskazany adres email.

4. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych:

5. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@gorodo.pl lub pisemnie na adres: al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia.

6) SYSTEM ZARZĄDZANIA OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH (Aplikacja GoRodo.pl)

1. Częścią Serwisu Internetowego jest Aplikacja Gorodo.pl.

2. Korzystanie z aplikacji GoRodo.pl jest odpłatne i wymaga utworzenia Konta i zalogowanie w Profilu.

3. Korzystanie z Aplikacji GoRODO.pl rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniego linku ze strony gorodo.pl, zarejestrowaniu się a następnie zalogowaniu.

4. W aplikacji GoRODO.pl uzytkownik ma możliwość:

7) PARASOL OCHRONY PRAWNEJ GORODO.PL (POP)

1. Częścią Serwisu Internetowego jest usługa Parasol Ochrony Prawnej Gorodo.pl (POP).

2. Korzystanie z POP jest odpłatne i wymaga utworzenia Konta i zalogowanie w Profilu.

3. Korzystanie z POP rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniego linku ze strony gorodo.pl, zarejestrowaniu się, zalogowaniu a następnie wykupieniu licencji GoRODO.pl.

4. Pakiet POP ogranicza się do odpowiedzialności Usługodawcy za treść i formę dostarczonych dokumenów w przypadku wykazania nieprawidłowości przez UODO oraz nałożenia kary przez Prezesa UODO wynikającej bezpośrednio z wad dostarczonych przez GoRODO.pl dokumentów.

5. Pakiet POP zawiera:

6. Pakiet POP nie zawiera:

7. Pakiet POP nie działa gdy:

8a) UMOWA SPRZEDAŻY PAKIETÓW

1. Zakup odpowiedniego Pakietu, odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego.

2. Za pomocą Serwisu Internetowego możliwe jest zawarcie umowy zakupu i przedłużenia Pakietów. Rodzaje, opis oraz ceny Pakietów podane są na stronach Serwisu Internetowego, w zakładce „Cennik”.

3. Pakiety dostępne w Aplikacji GoRODO.pl+AML może zakupić korzystając z formularza zamówienia. W takim wypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą kliknięcia pola "Kupuję i płacę".

4. Cena Pakietu, uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego, podana jest w złotych polskich i nie zawiera podatku VAT. O łącznej cenie wraz z podatkami Pakietu będącego przedmiotem zamówienia, a także o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Usługobiorca jest informowany na stronach Serwisu Internetowego.

5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail po zakupie. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Usługodawcy

6. Sposób, koszt i termin dostawy Pakietu:

7. Początek biegu terminu udostępnienia Pakietu liczy się od dnia uznania rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

8. Sposób i termin płatności tytułem umowy sprzedaży Pakietu:

14. Termin płatności – Usługobiorca obowiązany jest dokonać płatności tytułem zawartej umowy sprzedaży w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

8b) PRZEDŁUŻENIE PAKIETÓW

1. Usługobiorca ma możliwość przedłużenie działania Usługi (Przedłużenie Pakietu) za pomocą formularza dostępnego w Aplikacji.

2. Usługobiorcy przysługują specjalne rabaty związane z przedłużenie Pakietów, w wysokości:

3. Usługodawca może w ramach działań promocyjnych, tymczasowo zwiększyć rabaty przyznawane za przedłużenie Pakietu.

4. Przedłużenie Pakietu jest dobrowolne i nie odbywa się automatycznie.

5. Brak przedłużenia Pakietu POWODUJE:

5. Brak przedłużenia Pakietu NIE POWODUJE:

6. W przypadku nieprzedłużenia przez Usługobiorcę Pakietu, dokumenty wygenerowane w Aplikacji, archiwizowane są przez 30 dni od daty wygaśnięcia Pakietu.

7. Usługobiorca, w ciągu 30 dni od daty wygaśnięcia Pakietu, może pobrać za pomocą narzędzi dostępnych w Aplikacji lub otrzymać w innej formie do Usługobiorcy, wszystkie dokumenty i dane zgromadzone w Aplikacji.

8. Ze względu na wygaśnięcie Umowy Powierzenia Danych Osobowych, zawartej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, po upływie 30 dni od daty wygaśnięcia Pakietu, dokumenty zgromadzone w Aplikacji są trwale usuwane z systemów Usługodawcy.

9) DANE UŻYTKOWNIKA

1. Dane Usługobiorcy są gromadzone i przetwarzane zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej realizacji usług Aplikacji GoRODO.pl. Usługobiorca przekazuje dane osobowe dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Usługodawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ochrony danych osobowych udostępnianych mu przez Usługobiorcę w celu rozpoczęcia świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu w zakresie:

3. Dane Usługobiorcy wprowadzone do Aplikacji GoRODO.pl stanowią wyłączną własność Usługobiorcy, który to jest administratorem wprowadzonych danych osobowych w rozumieniu przepisów prawa o ochronie danych osobowych. Usługobiorca powierza Usługodawcy dane wprowadzone do Aplikacji jedynie w zakresie i celu zgodnym z świadczoną usługą, czyli przeprowadzenia i zarządzania Audytami RODO oraz wprowadzania i zarządzania Naruszeniami i Żądaniami.

4. Usługodawca oświadcza, że:

5.Każdy Usługobiorca posiada prawo dostępu do wprowadzonych danych z możliwością ich zmiany lub usunięcia.

10) REKLAMACJE DOTYCZĄCE GORODO.PL

1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, w tym reklamacje dotyczące zakupu Pakietu i działania Aplikacji GORODO, Usługobiorca może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: reklamacje@gorodo.pl lub pisemnie na adres: al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia

2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

11) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.

2. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.

3. Rezygnacja Usługobiorcy niebędącego konsumentem z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.

4. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

6. Usługobiorca niebędący konsumenta nie jest uprawiony do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą.

7. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.

9. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Serwisu Internetowego, a w przypadku jej braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

10. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i nie wypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

12) PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13) KOMUNIKACJA Z GORODO.PL

1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: pomoc@gorodo.pl) oraz poczta tradycyjna (al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia), za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z GoRODO.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

14) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Usługodawcę zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

X
Oddzwonimy do Ciebie

Potrzebujesz RODO "szytego na miarę"?
Zostaw swoje dane kontaktowe, skontaktujemy się z Tobą i przygotujemy wycenę.